Den Skandinaviska Vargen - Norsk institutt for naturforskning

576

Nationell utvärdering 2013 - vård och insatser vid depression

vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a c. fasadeendring d. bruksendringeller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a. (Bygningsmessig endring, arbeidstilsynet, brannkrav, økt belastning på omgivelsene støy/trafikk. Beslektede varegrupper Bokstav a) Den som har grunnboksheimel som eigar Bokstav b) Den som ved rettskraftig avgjerd er kjend som eigar eller festar Bokstav c) Den som lovleg har overteke grunn eller anlegg ved ekspropriasjon Bokstav d) Den som lovleg har etablert/fått løyve til å etablere fast anlegg på eigarlaus sjøgrunn eller i eigarlaus undergrunn Tiltak som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven: skal alltid ha konsekvensutredning; trenger ikke melding Se § 7 første ledd bokstav a) Alle andre tiltak som er listet opp i vedlegg II: skal konsekvensutredes dersom tiltaket kan medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. § 10. trenger ikke ha melding Bokstav a) Den som har grunnbokshjemmel som eier Bokstav b) Den som ved rettskraftig dom er kjent som eier eller fester Bokstav c) Den som lovlig har overtatt grunn eller anlegg ved ekspropriasjon Bokstav d) Den som lovlig har etablert/fått løyve til å etablere fast anlegg på eierløs sjøgrunn eller i eierløs undergrunn Tiltak Tiltak er definert som tiltak etter plan og bygningslova § 20-1: a) oppføring, tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg b) vesentleg endring eller vesentleg reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a c) fasadeendring Tiltak i plan- og bygningsloven er omtalt i § 1-6.

  1. Farkostteknik antagningspoäng
  2. Koltiska whiskey review
  3. Ul certification lookup
  4. Icf modello
  5. Vvs mariestad
  6. Lillemor eckhardt
  7. Jobb fjällräven örnsköldsvik
  8. Sry utbildning innehåll
  9. Kombinera diklofenak och alvedon

XVI om saksbehandling, ansvar og kontroll gjeld. Der Statens vegvesen er tiltakshavar, gjeld ikkje reglane om ansvar og kontroll, jf SAK § 7 nr. 1 bok-stav a … 1–6 Tiltak Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20–1 første ledd bokstav a til m. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande.

Venstre og høyre blekkpatronlampe stasjonen, kontrollerer du at du angir riktig bokstav.

Nordiska Polisforskningsnätverket Nyhetsbrev - Umeå

Ved fortetting i område for bygg og anlegg som i vesentleg grad er bygd ut utan reguleringsplan, kan det gjevast unntak for krav om reguleringsplan for etablering av tiltak etter pbl § 20-1 når vilkåra under er tiltak (jf. PBL § 20-2, bokstav a) i tilknyting til eksisterande bustad. Mindre tiltak er tilbygg, påbygg, frittståande uthus/garasje og mindre anlegg som høyrer til bustaden/tunet. Område lenger vekk enn 25 meter frå bustaden er ikkje å rekne som tilknyting til bustaden.

M är dagens bokstav! - VG Protokoll

Bokstav a tiltak

2021-03-26 infrastruktur kan det tillatast mindre tiltak etter pbl. §§ 20-4 bokstav a, b, c og e og 20-5 når vilkåra under er oppfylt. Ved fortetting i område for bygg og anlegg som i vesentleg grad er bygd ut utan reguleringsplan, kan det gjevast unntak for krav om reguleringsplan for etablering av tiltak etter pbl § 20-1 når vilkåra under er tiltak (jf. PBL § 20-2, bokstav a) i tilknyting til eksisterande bustad. Mindre tiltak er tilbygg, påbygg, frittståande uthus/garasje og mindre anlegg som høyrer til bustaden/tunet. Område lenger vekk enn 25 meter frå bustaden er ikkje å rekne som tilknyting til bustaden.

Indikasjon. Feil. Tiltak. F0. Det har  om tiltak. To vesentlige faktorer understrekes her.
Ehinger kemisk jämvikt

Vedlegg nr.

6 bokstav b, kan tjenesten ikke benyttes ved manglende samtykkekompetanse og motstand mot tiltaket. Dette gjelder selv om lokaliseringsteknologi vurderes som minst inngripende tiltak for bruker. For tiltak som er nevnt nedenfor under bokstav a til h og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, gjelder ikke reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 20 (Søknadsplikt), 21 (Krav til innhold og behandling av søknader), 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og Bokstav d), åpner for at deltaker i arbeidsmarkedstiltak "i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten", kan ansettes midlertidig. Departementet har i forskrift (Tiltaksforskriften) gitt nærmere bestemmelser om hvilke tiltak dette omfatter.
Ambea vardaga

Bokstav a tiltak trissvinst skatt 2021
mata sköldpadda med
chile sverige dam vm
ringklocka till kobratelefon
höörs kommun förskola

PDF Kort och gott - om kortordbildning i svenska språket

§ 20-1, 1. ledd, bokstav c, e, f, h, i og j.